1. Anasayfa
 2. Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni


Biduyum Aydınlatma Metni

1. Amaç

Biduyum.com web sitesi ve Biduyum mobil uygulamaları ile topladığı ve işlediği kişisel bilgilerin veri sorumlusu olan Biduyum markası, gerçek kişi ziyaretçi veya üye kullanıcılarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesini hedeflemektedir.

biduyum@mail.com

Sitemize kişi ziyaretçi veya üye kullanıcı olarak girdiğinizde ya da gireceğinizde ve/veya şirketimizin başka bir yolla elde ettiği kişisel verileriniz Sitemiz tarafından “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi işlemeyi gerektiren amaç doğrultusunda; bu amaçla ilişkili, sınırlı ve ölçülü bir şekilde titizlikle işlenir.

Kişisel verilerinizin şirketimize aktardığınız veya aktarıldığı şekliyle doğru olduğunu ve en güncel halini yansıttığını, kaydedileceğini, saklanacağını, korunacağını, yenileneceğini, kanunen bu kişisel verileri istemeye yetkili olan kuruluşlar ile paylaşılabileceğini ve KVK Kanunu’nun belirlediği koşullarda, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, kategorize edilebileceğini KVK Kanunu’nda belirtilen diğer şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda yer alan diğer işlemlere tabi olabileceğini bildirmek isteriz.

Aydınlatma Metni ile Biduyum.com web sitelerinin KVK Kanunu’nda bulunan ilkelerle uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesi ve geliştirilmesi temel ilkedir.

2. Gerçek kişi kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması ve usulü

Biduyum, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Biduyum kullanıcıları; web sitesini ve mobil uygulamayı kaydolmadan, yani herhangi bir üyelik işlemi gerçekleştirmeden ziyaret eden “ziyaretçi kullanıcılar” ve üyelik işlemi gerçekleştirerek Biduyum hizmetlerinden ve içerik servislerinin tamamına ulaşabilen “üye kullanıcılar” olarak iki gruba ayrılır.

Ziyaretçi kullanıcılarımızdan topladığımız veriler, günümüzde faaliyet gösteren hemen her internet sitesinde olduğu gibi birinci ya da üçüncü parti çerezlerle elde edilir. Bu veriler, ziyaretçi kullanıcıların kimliğini tanımlayacak düzeyde değildir. Biduyum deneyimini iyileştirmek, reklam gösterimlerini optimize etmek ve mobil uygulama ve site trafik ve kullanıcılarını, kullanım oranlarını analiz etmek amacıyla işlenir. Reklam ve pazarlama faaliyetleri için verilerin paylaşılacağı üçüncü tarafların veri politikalarında, en az Biduyum kadar hassas olması şartı aranır. Daha detaylı bilgi için Biduyum  Gizlilik Bildirimi’nin “4. Biduyum kişisel bilgileri paylaşıyor mu?” ve “5. Kişisel bilgiler ne kadar güvende?” metinlerini okuyabilirsiniz.

Biduyum üye olan bir kullanıcıdan e-posta adresi ve ad soyad bilgileri talep edilir. Üye olan kullanıcılarımızdan topladığımız veriler, ziyaretçi kullanıcıdan topladığımız verilerden farklı olarak kullanıcının kim olduğunu tanımlayacak şekildedir. Bu bilgiler Biduyum adına genç tarafından özenle ve güvenle saklanır.

3. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve  meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle;

 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama kapsamında kampanya oluşturulması,
 • Kullanıcı deneyimi kapsamında araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kullanıcılara daha iyi içerik servisi sunulması amacıyla araştırmalar gerçekleştirilmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında çekiliş düzenlenmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanıcı sınıflandırmasının yapılması,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına kullanıcı listesinin oluşturulması,
 • İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden üye giriş işlemlerinin yapılması,
 • İnternet sitesi üzerinden ziyaret işlemlerinin takip edilmesi,
 • İnternet sitesi çerezlerinin analiz edilmesi ve takibinin yapılması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen süreler dahilinde veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda, derhal veya verinin niteliğine göre makul süre zarfında ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Daha fazla bilgiye Biduyum Gizlilik Bildirimi’nin “3. Biduyum , kişisel bilgilerinizi hangi amaçla toplar ve işler?” ve “10. Hukuki sebepler” başlıkları altından ulaşılabilir.

4. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, mobil uygulama kapsamında kampanya oluşturulması, kullanıcı deneyim süreçlerinin analiz edilmesi,  kullanıcı sınıflandırmasının yapılması, kullanıcılara reklam ve pazarlama kapsamında bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi, internet sitesi üyeliklerinin oluşturulması, internet sitesi aktivitelerinin takip edilmesi ve internet sitesi çerez hareketlerinin takibinin yapılması amaçları ile tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına işbu aydınlatma metnindeki amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır. Daha detaylı bilgiye Biduyum Gizlilik Bildirimi’ndeki “4. Biduyum  kişisel bilgileri paylaşıyor mu?” ve “5. Kişisel bilgiler ne kadar güvende?” başlıkları altından ulaşılabilir.

5. Kullanıcılarımızın sahip oldukları haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, KVKK madde 11’de sayılan haklarını veri sorumlusu şirketimizden talep etme hakkına sahiptir. 11. maddede belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Sitenin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Aydınlatma Metni

1. Amaç

Biduyum markasıyla yayın yapan web sitesi ve Biduyum mobil uygulamaları aracılığıyla toplanan ve işlenen kişisel bilgilerin sorumlusu olan Biduyum gerçek kişi ziyaretçi veya üye kullanıcılarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Sitemizin kişi ziyaretçi veya üye kullanıcısı olmanız sebebiyle bildirdiğiniz ya da bildireceğiniz ve/veya Sitemizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Sitemizin tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemlerini gerektiren amaç çerçevesinde; bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde dikkatle işlenir.

Kişisel verilerinizin şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini belirtmek isteriz.

Aydınlatma Metni ile Biduyum  web sitelerinde yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi esastır.

2. Gerçek kişi kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması ve usulü

Biduyum , kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Biduyum kullanıcıları; web sitesini ve mobil uygulamayı kaydolmadan, yani herhangi bir üyelik işlemi gerçekleştirmeden ziyaret eden “ziyaretçi kullanıcılar” ve üyelik işlemi gerçekleştirerek Biduyum hizmetlerinden ve içerik servislerinin tamamına ulaşabilen “üye kullanıcılar” olarak iki gruba ayrılır.

Ziyaretçi kullanıcılarımızdan topladığımız veriler, günümüzde faaliyet gösteren hemen her internet sitesinde olduğu gibi birinci ya da üçüncü parti çerezlerle elde edilir. Bu veriler, ziyaretçi kullanıcıların kimliğini tanımlayacak düzeyde değildir. Biduyum deneyimini iyileştirmek, reklam gösterimlerini optimize etmek ve mobil uygulama ve site trafik ve kullanıcılarını, kullanım oranlarını analiz etmek amacıyla işlenir. Reklam ve pazarlama faaliyetleri için verilerin paylaşılacağı üçüncü tarafların veri politikalarında, en az Biduyum kadar hassas olması şartı aranır. Daha detaylı bilgi için Biduyum Gizlilik Bildirimi’nin “4. Biduyum kişisel bilgileri paylaşıyor mu?” ve “5. Kişisel bilgiler ne kadar güvende?” metinlerini okuyabilirsiniz.

Biduyum a üye olan bir kullanıcıdan e-posta adresi ve ad soyad bilgileri talep edilir. Üye olan kullanıcılarımızdan topladığımız veriler, ziyaretçi kullanıcıdan topladığımız verilerden farklı olarak kullanıcının kim olduğunu tanımlayacak şekildedir. Bu bilgiler Biduyum adına  özenle ve güvenle saklanır.

3. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Biduyum  meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçları Site politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle;

 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama kapsamında kampanya oluşturulması,
 • Kullanıcı deneyimi kapsamında araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kullanıcılara daha iyi içerik servisi sunulması amacıyla araştırmalar gerçekleştirilmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında çekiliş düzenlenmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanıcı sınıflandırmasının yapılması,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına kullanıcı listesinin oluşturulması,
 • İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden üye giriş işlemlerinin yapılması,
 • İnternet sitesi üzerinden ziyaret işlemlerinin takip edilmesi,
 • İnternet sitesi çerezlerinin analiz edilmesi ve takibinin yapılması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen süreler dahilinde veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda, derhal veya verinin niteliğine göre makul süre zarfında ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Daha fazla bilgiye Biduyum Gizlilik Bildirimi’nin “3. Biduyum, kişisel bilgilerinizi hangi amaçla toplar ve işler?” ve “10. Hukuki sebepler” başlıkları altından ulaşılabilir.

4. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, mobil uygulama kapsamında kampanya oluşturulması, kullanıcı deneyim süreçlerinin analiz edilmesi, çekiliş düzenlenmesi, kullanıcı sınıflandırmasının yapılması, kullanıcılara reklam ve pazarlama kapsamında bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi, internet sitesi üyeliklerinin oluşturulması, internet sitesi aktivitelerinin takip edilmesi ve internet sitesi çerez hareketlerinin takibinin yapılması amaçları ile tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına işbu aydınlatma metnindeki amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır. Daha detaylı bilgiye Biduyum Gizlilik Bildirimi’ndeki “4. Biduyum kişisel bilgileri paylaşıyor mu?” ve “5. Kişisel bilgiler ne kadar güvende?” başlıkları altından ulaşılabilir.

5. Kullanıcılarımızın sahip oldukları haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Sitemize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Sitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, KVKK madde 11’de sayılan haklarını veri sorumlusu şirketimizden talep etme hakkına sahiptir. 11. maddede belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, sitemizin tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Sitemizin tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Paylaş